Έσκισε πάλι ο αραχτός:

[…] Φεγγαράκι μου λαμπρό
φέγγε μου να περπατώ
να διαβάζω bloggerades
που θα γράφουν το σωστό […]

Όλο εδώ.

Σχολιάκι όχι εδώ, εκεί.